A two-stage case-control association study between the tryptophan hydroxylase 2 (TPH2) gene and schizophrenia in a Japanese population

Yuichiro Watanabe, Jun Egawa, Yoshimi Iijima, Ayako Nunokawa, Naoshi Kaneko, Masako Shibuya, Tadao Arinami, Hiroshi Ujike, Toshiya Inada, Nakao Iwata, Mamoru Tochigi, Hiroshi Kunugi, Masanari Itokawa, Norio Ozaki, Ryota Hashimoto, Toshiyuki Someya

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A two-stage case-control association study between the tryptophan hydroxylase 2 (TPH2) gene and schizophrenia in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.