Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: general therapy

Yoshitsugu Kaku, Yasufumi Ohtsuka, Yasuhiro Komatsu, Toshiyuki Ohta, Takuhito Nagai, Hiroshi Kaito, Shuji Kondo, Yohei Ikezumi, Seiji Tanaka, Shinsuke Matsumoto, Mayumi Sako, Kazushi Tsuruga, Koichi Nakanishi, Koichi Kamei, Hiroshi Saito, Shuichiro Fujinaga, Yuko Hamasaki, Hiroko Chikamoto, Kenji Ishikura, Kazumoto Iijima

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: general therapy'. Together they form a unique fingerprint.