Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy

Kenji Ishikura, Shinsuke Matsumoto, Mayumi Sako, Kazushi Tsuruga, Koichi Nakanishi, Koichi Kamei, Hiroshi Saito, Shuichiro Fujinaga, Yuko Hamasaki, Hiroko Chikamoto, Yasufumi Ohtsuka, Yasuhiro Komatsu, Toshiyuki Ohta, Takuhito Nagai, Hiroshi Kaito, Shuji Kondo, Yohei Ikezumi, Seiji Tanaka, Yoshitsugu Kaku, Kazumoto Iijima

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

41 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy'. Together they form a unique fingerprint.