Correction to: Defective Epstein–Barr virus in chronic active infection and haematological malignancy (Nature Microbiology, (2019), 4, 3, (404-413), 10.1038/s41564-018-0334-0)

Yusuke Okuno, Takayuki Murata, Yoshitaka Sato, Hideki Muramatsu, Yoshinori Ito, Takahiro Watanabe, Tatsuya Okuno, Norihiro Murakami, Kenichi Yoshida, Akihisa Sawada, Masami Inoue, Keisei Kawa, Masao Seto, Koichi Ohshima, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Yohei Narita, Masahiro YoshidaFumi Goshima, Jun ichi Kawada, Tetsuya Nishida, Hitoshi Kiyoi, Seiichi Kato, Shigeo Nakamura, Satoko Morishima, Tetsushi Yoshikawa, Shigeyoshi Fujiwara, Norio Shimizu, Yasushi Isobe, Masaaki Noguchi, Atsushi Kikuta, Keiji Iwatsuki, Yoshiyuki Takahashi, Seiji Kojima, Seishi Ogawa, Hiroshi Kimura

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

In the version of this Letter originally published, in the sentence beginning “The major driver role of DDX3X mutations..”, the citation “Fig. 2a–f” should have been “Fig. 2”. In addition, in the sentence beginning “Another finding of interest was the presence of identical driver mutations..”, the citation “Fig. 3a,b and Fig. 4” should have been “Fig. 3”. This has now been amended in all versions of the Letter.

Original languageEnglish
Pages (from-to)544
Number of pages1
JournalNature Microbiology
Volume4
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 01-03-2019

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Microbiology
  • Immunology
  • Applied Microbiology and Biotechnology
  • Genetics
  • Microbiology (medical)
  • Cell Biology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correction to: Defective Epstein–Barr virus in chronic active infection and haematological malignancy (Nature Microbiology, (2019), 4, 3, (404-413), 10.1038/s41564-018-0334-0)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this