Deficiency of the interleukin-36 receptor antagonist dramatically improved by secukinumab

Manao Kinoshita, Takashi Okamoto, Shinya Sano, Hiroshi Mitsui, Takuya Takeichi, Kazumitsu Sugiura, Masashi Akiyama, Shinji Shimada, Tatsuyoshi Kawamura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Deficiency of the interleukin-36 receptor antagonist dramatically improved by secukinumab'. Together they form a unique fingerprint.