Enhanced stability of hippocampal place representation caused by reduced magnesium block of NMDA receptors in the dentate gyrus

Yuichiro Hayashi, Yoko Nabeshima, Katsunori Kobayashi, Tsuyoshi Miyakawa, Koichi Tanda, Keizo Takao, Hidenori Suzuki, Eisaku Esumi, Shigeru Noguchi, Yukiko Matsuda, Toshikuni Sasaoka, Tetsuo Noda, Jun Ichi Miyazaki, Masayoshi Mishina, Kazuo Funabiki, Yo Ichi Nabeshima

Research output: Contribution to journalArticle

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhanced stability of hippocampal place representation caused by reduced magnesium block of NMDA receptors in the dentate gyrus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences