Genome-wide environment interaction between depressive state and stressful life events

Masashi Ikeda, Ayu Shimasaki, Atsushi Takahashi, Kenji Kondo, Takeo Saito, Kohei Kawase, Kosei Esaki, Yasuyo Otsuka, Keiko Mano, Michiaki Kubo, Nakao Iwata

Research output: Contribution to journalLetter

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide environment interaction between depressive state and stressful life events'. Together they form a unique fingerprint.