Herpes vegetans accompanied by Good's syndrome

Hiromi Hagiwara, Yohei Iwata, Kenta Saito, Soichiro Watanabe, Masaru Arima, Yuka Ono, Yoshikazu Mizoguchi, Makoto Kuroda, Kazuyoshi Imaizumi, Kazumitsu Sugiura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Herpes vegetans accompanied by Good's syndrome'. Together they form a unique fingerprint.