Live-cell single-molecule imaging of the cytokine receptor MPL for analysis of dynamic dimerization

Akihiko Sakamoto, Takashi Tsukamoto, Yuji Furutani, Yuki Sudo, Kazuyuki Shimada, Akihiro Tomita, Hitoshi Kiyoi, Takashi Kato, Takashi Funatsu

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Live-cell single-molecule imaging of the cytokine receptor MPL for analysis of dynamic dimerization'. Together they form a unique fingerprint.