MCR-1-producing Klebsiella pneumoniae outbreak in China

Guo Bao Tian, Yohei Doi, Jianzhong Shen, Timothy R. Walsh, Yang Wang, Rong Zhang, Xi Huang

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'MCR-1-producing Klebsiella pneumoniae outbreak in China'. Together they form a unique fingerprint.