Mode of Alloantibody-Mediated Blockade of Allo-Sensitization for Tumor Allograft Rejection

Hwa Lai, Yoshinori Hasegawa, Kenji Mizoguchi, Tomoaki Yoshida, Ken Ichi Isobe, Kaoru Shimokata, Kohei Kawashima, Izumi Nakashima

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mode of Alloantibody-Mediated Blockade of Allo-Sensitization for Tumor Allograft Rejection'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences