Persistent excessive electrocardiogram ST-segment elevation in a patient with a Takotsubo syndrome: What could be the cause?

Mutsuharu Hayashi, Tomohito Kamada, Hiroatsu Yokoi, Wakaya Fujiwara, Daiji Yoshikawa, Daisuke Mukaide, Yoshinori Sugishita, Masataka Yoshinaga, Takehiro Ito, Yukio Ozaki, Hideo Izawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Persistent excessive electrocardiogram ST-segment elevation in a patient with a Takotsubo syndrome: What could be the cause?'. Together they form a unique fingerprint.