Possible transmission of mcr-1–harboring escherichia coli between companion animals and human

Xue Fei Zhang, Yohei Doi, Xi Huang, Hong Yu Li, Lan Lan Zhong, Kun Jiao Zeng, Yan Fen Zhang, Sandip Patil, Guo Bao Tian

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

92 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Possible transmission of mcr-1–harboring escherichia coli between companion animals and human'. Together they form a unique fingerprint.