Recurrent cutaneous Rosai-Dorfman disease

Nozomi Yoshimoto, Yohei Iwata, Shigeki Numata, Kenta Saito, Takako Iwata, Masaru Arima, Hirota Shima, Sayumi Tahara, Makoto Kuroda, Kazumitsu Sugiura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Recurrent cutaneous Rosai-Dorfman disease'. Together they form a unique fingerprint.