Replication in a Japanese population that a MIR30E gene variation is associated with schizophrenia

Yuichiro Watanabe, Yoshimi Iijima, Jun Egawa, Ayako Nunokawa, Naoshi Kaneko, Tadao Arinami, Hiroshi Ujike, Toshiya Inada, Nakao Iwata, Hiroshi Kunugi, Masanari Itokawa, Tsukasa Sasaki, Norio Ozaki, Ryota Hashimoto, Masako Shibuya, Hirofumi Igeta, Toshiyuki Someya

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Replication in a Japanese population that a MIR30E gene variation is associated with schizophrenia'. Together they form a unique fingerprint.