Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy

Kenji Ishikura, Shinsuke Matsumoto, Mayumi Sako, Kazushi Tsuruga, Koichi Nakanishi, Koichi Kamei, Hiroshi Saito, Shuichiro Fujinaga, Yuko Hamasaki, Hiroko Chikamoto, Yasufumi Ohtsuka, Yasuhiro Komatsu, Toshiyuki Ohta, Takuhito Nagai, Hiroshi Kaito, Shuji Kondo, Yohei Ikezumi, Seiji Tanaka, Yoshitsugu Kaku, Kazumoto Iijima

研究成果: Review article

24 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)6-33
ページ数28
ジャーナルClinical and Experimental Nephrology
19
発行部数1
DOI
出版物ステータスPublished - 20-02-2015

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Physiology
  • Nephrology
  • Physiology (medical)

これを引用

Ishikura, K., Matsumoto, S., Sako, M., Tsuruga, K., Nakanishi, K., Kamei, K., Saito, H., Fujinaga, S., Hamasaki, Y., Chikamoto, H., Ohtsuka, Y., Komatsu, Y., Ohta, T., Nagai, T., Kaito, H., Kondo, S., Ikezumi, Y., Tanaka, S., Kaku, Y., & Iijima, K. (2015). Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy. Clinical and Experimental Nephrology, 19(1), 6-33. https://doi.org/10.1007/s10157-014-1030-x