Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy

Kenji Ishikura, Shinsuke Matsumoto, Mayumi Sako, Kazushi Tsuruga, Koichi Nakanishi, Koichi Kamei, Hiroshi Saito, Shuichiro Fujinaga, Yuko Hamasaki, Hiroko Chikamoto, Yasufumi Ohtsuka, Yasuhiro Komatsu, Toshiyuki Ohta, Takuhito Nagai, Hiroshi Kaito, Shuji Kondo, Yohei Ikezumi, Seiji Tanaka, Yoshitsugu Kaku, Kazumoto Iijima

研究成果: Review article査読

41 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)6-33
ページ数28
ジャーナルClinical and Experimental Nephrology
19
1
DOI
出版ステータスPublished - 20-02-2015
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 生理学
  • 腎臓病学
  • 生理学(医学)

引用スタイル