Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy

Kenji Ishikura, Shinsuke Matsumoto, Mayumi Sako, Kazushi Tsuruga, Koichi Nakanishi, Koichi Kamei, Hiroshi Saito, Shuichiro Fujinaga, Yuko Hamasaki, Hiroko Chikamoto, Yasufumi Ohtsuka, Yasuhiro Komatsu, Toshiyuki Ohta, Takuhito Nagai, Hiroshi Kaito, Shuji Kondo, Yohei Ikezumi, Seiji Tanaka, Yoshitsugu Kaku, Kazumoto Iijima

研究成果: Review article

24 引用 (Scopus)

フィンガープリント Clinical practice guideline for pediatric idiopathic nephrotic syndrome 2013: medical therapy' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。