HUMAN HERPESVIRUS 6 HARBOURING IN KIDNEY

Yoshizo Asano, Tetsushi Yoshikawa, Sadao Suga, Takehiko Yazaki, Satoshi Hirabayashi, Yoshinari Ono, Kazuo Tsuzuki, Shinichi Oshima

研究成果: Letter

45 引用 (Scopus)

フィンガープリント HUMAN HERPESVIRUS 6 HARBOURING IN KIDNEY' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。